Regulamin serwisu organic-concept.pl
 1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep internetowy („Serwis”) dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.organic-concept.pl. Podmiotem prowadzącym Sklep jest Dahlia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4/8 piętro, 00-189 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000448303, REGON 146464278, NIP 5213643078, BDO 000494563, adres e-mail: office@dahlia.com.pl
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Klientów, w szczególności zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży oraz umów o świadczenie Usług i stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji.
 2. Definicje
  1. Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą otrzymują następujące znaczenie:
   • Biuro Obsługi Klienta, BOK – prowadzone przez Sprzedawcę biuro obsługi klienta, z którym Klienci lub osoby zainteresowane skorzystaniem z Usług mogą się kontaktować w sprawach dotyczących Usług, Umów sprzedaży, a także w celu zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości i reklamacji. Z BOK można skontaktować się pod adresem e-mail: bok@organic-concept.pl i telefonicznie pod numerem +48 728 987 222 a także za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie;
   • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
   • Formularz – dostępny w Serwisie elektroniczny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, będący Usługą;
   • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej ze Sprzedawcą, niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
   • Konto – Usługa świadczona Klientom, którzy dokonali rejestracji w Serwisie na zasadach opisanych w Regulaminie, umożliwiająca składanie Zamówień i zakup Produktów w Serwisie, dostęp do historii Zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, a także dostęp do danych podanych przy rejestracji lub podczas korzystania z Konta i ich edycji;
   • Klient – osoba fizyczna będąca Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, która korzysta z Serwisu, a w szczególności składa Zamówienia na zasadach opisanych w Regulaminie;
   • Newsletter – Usługa polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, wiadomości e-mail zawierających informacje o nowych produktach, usługach oraz promocjach dostępnych w Serwisie Sprzedawcy;
   • Sprzedawca – Dahlia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000448303, REGON 146464278, NIP 5213643078, BDO 000494563;
   • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, dostępny pod adresem: https://organic-concept.pl/regulamin oraz w siedzibie Sprzedawcy;
   • Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, która może stanowić przedmiot Zamówienia i Umowy Sprzedaży;
   • PrzedsiębiorcaKonsument – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu, w szczególności składa Zamówienie, gdy dokonywanie tej czynności nie ma dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
   • Serwis – serwis internetowy przeznaczony do sprzedaży detalicznej, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://organic-concept.pl
   • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Serwisu;
   • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, za pośrednictwem niniejszego Serwisu;
   • Zamówienie – oświadczenie składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza dostępnego w Serwisie, będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem danego Zamówienia, określające ich rodzaj, ilość, dane osobowe Klienta, sposób zapłaty i dostawy oraz adres dostawy Produktów;
 3. Warunki świadczenia Usług w Serwisie
  1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca prezentuje Produkty oraz umożliwia Klientom składanie Zamówień na zasadach opisanych w Regulaminie. Regulamin określa zakres i rodzaj Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży Produktów oraz zasady korzystania z Serwisu, w tym udostępnionych Klientom funkcjonalności.
  2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:
   • umożliwianie Klientowi założenia Konta w Serwisie poprzez udostępnienie elektronicznego formularza rejestracji Konta, a następnie prowadzenie i obsługę Konta pozwalającego na korzystanie z dostępnych w nim funkcjonalności (dostęp do historii Zamówień, edycja danych),
   • umożliwianie Klientowi składania Zamówień za pośrednictwem Formularza (zarówno po dokonaniu rejestracji, jak i bez rejestracji Konta),
   • udostępnianie Klientowi możliwości zapisu na Newsletter i dostarczanie Newslettera.
  3. [Konto]
   Rejestracja Konta w Serwisie jest dobrowolna.
  4. Sprzedawca świadczy Usługę prowadzenia i obsługi Konta nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony.
  5. Rejestracja Konta w Serwisie wymaga wypełnienia udostępnionego w Serwisie formularza rejestracyjnego poprzez podanie prawdziwych i poprawnych danych Klienta.
  6. Do rejestracji Konta w Serwisie niezbędne jest podanie danych obejmujących adres e-mail (login) Klienta oraz ustanowienie hasła. Podczas rejestracji lub na późniejszym etapie korzystania z Konta, Klient może podać dodatkowe dane obejmujące: imię, nazwisko, adres rozliczeniowy i adres do wysyłki. Podanie tych danych nie jest warunkiem świadczenia Usługi prowadzenia i obsługi Konta w Serwisie ale jest konieczne do złożenia zamówienia.
  7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient powinien kliknąć w komunikat „Zarejestruj się” lub analogiczny, a także zaznaczyć checkbox potwierdzający zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, co spowoduje przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy.
  8. Niezwłocznie po wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego na zasadach opisanych powyżej, Sprzedawca tworzy dla Klienta indywidualne Konto w Serwisie, a Klient uzyskuje do niego dostęp. Z tą chwilą rejestracja zostaje zakończona.
  9. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności przed zarejestrowaniem Konta.
  10. Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Serwisu z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych podczas rejestracji. W przypadku utraty dostępu do adresu e-mail umożliwiającego logowanie do Konta, bądź utraty hasła, Klient powinien skontaktować się z BOK lub skorzystać z możliwości zmiany hasła dostępnej w panelu logowania do Konta.
  11. Klient może w każdej chwili i bez podawania przyczyny usunąć Konto w Serwisie poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: bok@organic-concept.pl albo pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Usunięcie konta skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi prowadzenia i obsługi Konta w Serwisie.
  12. [Formularz]
   Skorzystanie z Usługi Formularza jest dobrowolne i nieodpłatne.
  13. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi Formularza, Klient powinien dodać do elektronicznego koszyka w Serwisie co najmniej jeden Produkt. Sprzedawca dostarcza klientowi Usługę Formularza niezwłocznie po dodaniu do elektronicznego koszyka w Serwisie pierwszego Produktu. Formularz umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na Produkty znajdujące się w elektronicznym koszyku Klienta.
  14. Aby złożyć Zamówienie, Klient zobowiązany jest łącznie do:
   • dodania do elektronicznego koszyka Produktów znajdujących się w asortymencie Sprzedawcy w Serwisie,
   • wypełnienia Formularza poprzez podanie danych Klienta obejmujących imię i nazwisko, ulicę, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość i kraj, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku Przedsiębiorców-Konsumentów – także nazwę firmy i NIP, oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży, tj. nazw, rodzajów i ilości Produktów, miejsca i sposobu dostawy Produktów, wybranego sposobu płatności;
   • kliknięcia w wyświetlony pod Formularzem komunikat „Kupuję i Płacę.
  15. Do chwili kliknięcia w komunikat „Kupuję i Płacę”, Klient ma możliwość samodzielnego modyfikowania Formularza (np. ilości zamawianych Produktów bądź podanego adresu dostawy). Aby zmodyfikować Formularz, Klient powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Serwisie.
  16. Usługa Formularz jest jednorazowa i zostaje wykonana z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Formularza, albo z chwilą wcześniejszej rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta (np. poprzez wykasowanie Produktów znajdujących się w elektronicznym koszyku
  17. [Newsletter]
   Usługa Newsletter jest dobrowolna i nieodpłatna.
  18. Klient może wyrazić chęć otrzymywania, na podany przez siebie adres e-mail, Newslettera zawierającego informacje o nowych produktach, usługach oraz promocjach dostępnych w Serwisie Sprzedawcy poprzez:
   • uzupełnienie formularza zapisu na Newsletter dostępnego w Serwisie oraz kliknięcie w wyświetlony pod formularzem komunikat „Zapisz się”
  19. Do świadczenia Usługi Newsletter niezbędne jest podanie przez Klienta jego danych obejmujących imię i aktywny adres e-mail.
  20. Umowa o świadczenie Usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą dokonania zapisu na Newsletter na zasadach opisanych w § 3 ust. 19 powyżej.
  21. Sprzedawca dostarcza Klientowi Usługę Newslettera niezwłocznie po dokonaniu zapisu na Newsletter na zasadach opisanych w § 3 ust. 19 powyżej.
  22. Klient może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Newslettera poprzez kliknięcie komunikatu „Rezygnuję” lub analogicznego, dostępnego w treści otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości e-mail zawierającej wydanie Newslettera.
  23. [Wymagania techniczne]
   Do korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym do przeglądania treści, składania Zamówień za pośrednictwem Formularza i korzystania z Konta, konieczne jest spełnienie przez Klienta następujących warunków technicznych:
   • posiadanie urządzenia multimedialnego (np. laptop, komputer stacjonarny, tablet, telefon) z dostępem do sieci Internet,
   • posiadanie przeglądarki internetowej w aktualnej wersji,
   • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
   • włączenie w przeglądarce możliwości zapisu technicznych plików cookie i obsługi Java.
  24. Sprzedawca informuje, że dostępne za pośrednictwem Serwisu Usługi nie wymagają współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innych niż te, które są powszechnie używane do korzystania z usług polegających na korzystaniu z interaktywnych formularzy, kont w e-sklepach oraz newslettera. Oznacza to, że spełnienie przez Klienta warunków technicznych, o których mowa w § 3 ust. 23 powyżej, jest wystarczające do korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
  25. Sprzedawca informuje Klienta o konieczności instalacji aktualizacji dotyczących Usług. Informacja o dostępnych aktualizacjach i konsekwencjach ich niezainstalowania jest kierowana do Klienta na adres e-mail przypisany do jego Konta i zawiera określenie terminu na jej zainstalowanie, a także w miarę potrzeby, instrukcję instalacji. Brak dokonania aktualizacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Usługi z umową, jeżeli:
   • niezgodność Usługi z umową wynika wyłącznie z braku aktualizacji,
   • Sprzedawca poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania na zasadach opisanych powyżej, oraz
   • brak instalacji lub niewłaściwa instalacja nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej Klientowi przez Sprzedawcę.
  26. [Zobowiązania Klienta]
   Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób:
   • zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
   • nienaruszający praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych,
   • zgodny z przeznaczeniem tego Serwisu i niezakłócający jego funkcjonowania, a także z poszanowaniem dla praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy i osób trzecich.
  27. Klient zobowiązuje się dochować należytej staranności przy ustanawianiu hasła do Konta, oraz do nieujawniania danych do logowania do Konta osobom trzecim.
 4. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Usług
  1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Usług i Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Usług lub Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
  2. Sprzedawca oświadcza, że Usługi dostępne w Serwisie spełniają warunki określone w opisie każdej z Usług, w tym nadają się do celów, do których zostały przeznaczone. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz Klienta Usług bez wad i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich wystąpienia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
  3. Klient może zgłosić reklamacje dotyczące świadczenia przez Sprzedawcę Usług (brak zgodności Usługi z umową) lub inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu (z wyłączeniem Reklamacji Produktów opisanych w § 9 poniżej), kontaktując się ze Sprzedawcą:
   • osobiście w siedzibie Sprzedawcy,
   • pisemnie na adres podany w § 2 ust. 1 lit. h powyżej,
   • elektronicznie na adres e-mail bok@organic-concept.pl, lub
   • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
  4. Sprzedawca zaleca, aby w treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient podał co najmniej: dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia okoliczności uzasadniających reklamację.
  5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.
  6. W przypadku, gdy Klient nie otrzymał dostępu do Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (np. nie może zalogować się do Konta po raz pierwszy po rejestracji), Klient powinien wezwać Sprzedawcę do dostarczenia danej Usługi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych. W przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Usługi na warunkach opisanych w zdaniu poprzednim, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi.
  7. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez uprzedniego wzywania Sprzedawcy do jej dostarczenia, jeżeli:
   • Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wynika, że nie dostarczy on Usługi,
   • Sprzedawca nie dostarczył Usługi niezwłocznie, a taki termin dostarczenia Usługi miał istotne znaczenie dla Klienta.
  8. Niezależnie od powyższego, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi także w przypadku, gdy Usługa jest niezgodna z umową, a:
   • doprowadzenie Usługi do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy,
   • Sprzedawca nie doprowadził Usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,
   • Usługa jest wadliwa, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić ją do zgodności z umową,
   • brak zgodności Usługi z umową jest na tyle istotny, że Klient nie zgłosił uprzednio żądania usunięcia wady,
   • Sprzedawca oświadczył lub zakomunikował w inny wyraźny sposób Klientowi, że usunięcie wady nie jest możliwe w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Składanie Zamówień i zawieranie Umowy sprzedaży
  1. Zamówienia na Produkty Klient może składać całą dobę, przez 7 dni w tygodniu i przez cały rok, z wyłączeniem przerw technicznych i konserwacyjnych. Sprzedawca informuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych przerwach technicznych i konserwacyjnych wyłączających lub ograniczających możliwość złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży.
  2. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy Sprzedawca realizuje w pierwszym Dniu roboczym po dniu, w którym Klient złożył Zamówienie.
  3. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 ust. 14 – 16 powyżej.
  4. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przystępuje do jego realizacji. Potwierdzenie przyjęcia i realizacji Zamówienia, Klient otrzymuje od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu. Potwierdzenie przyjęcia i realizacji Zamówienia zawiera potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży oraz listę zamówionych Produktów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną, kosztami przesyłki oraz sposobem i przewidywanym czasem dostawy.
  5. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Produktów na rzecz Klienta poprzez wydanie Klientowi dowodu zakupu w postaci faktury elektronicznej, przesłanej na adres e-mail Klienta podany w Formularzu. Składając Zamówienie zgodnie z § 3 ust. 14 – 16 powyżej, Klient jednocześnie potwierdza że wyraża zgodę i żąda otrzymywania faktur elektronicznych na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu.
  6. Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych, o której mowa w § 5 ust. 5 powyżej, obejmuje także zgodę na otrzymywanie faktur korygujących, not korygujących i duplikatów dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej.
 2. Ceny Produktów
  1. Ceny Produktów prezentowanych przez Sprzedawcę w Serwisie są cenami wyrażonymi w złotych polskich. Ceny Produktów zawierają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.
  2. Cena widoczna przy każdym Produkcie w Serwisie jest ceną wiążącą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia na warunkach opisanych w § 3 ust. 14 – 16 powyżej.
  3. Do łącznej ceny Produktów objętych Zamówieniem Sprzedawca dolicza koszt przesyłki. Koszt przesyłki jest zależny od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 1. Płatności
  1. Klient ma możliwość skorzystania z następujących metod płatności w Sklepie:
   • płatność online (płatność elektroniczna) za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl; warunki świadczenia usług związanych z obsługą płatności przez Przelewy24.pl są dostępne tutaj,
   • płatność online (płatność elektroniczna lub za pomocą karty płatniczej Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro) za pośrednictwem Paynow, którego podmiotem świadczącym obsługę jest mElements SA.
   • płatność gotówką przy odbiorze zamówienia od kuriera
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą, płatności blikiem lub przelewem bankowym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 12 godzin od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.  W przypadku braku płatności we wskazanym powyżej terminie płatności, Sprzedawca wzywa Klienta do zapłaty wyznaczając mu termin 12 godzin na opłacenie Zamówienia. Nieopłacenie Zamówienia pomimo wezwania we wskazanym przez Sprzedawcę terminie, upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży i anulowania Zamówienia.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 2. Warunki dostawy
  1. Zamówione Produkty są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski.
  2.  W takim wypadku, koszty dostawy zamówionych Produktów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy akceptacji składanego Zamówienia. W przypadku Zamówienia powyżej kwoty 150,00 złotych brutto, dostawa Produktów do Klienta jest darmowa (o ile Klient wybrał opcję przedpłaty). W przypadku wyboru płatności za pobraniem koszt dostawy wyniesie 5 zł brutto.
  3. Aktualne koszty dostawy Produktów zamówionych w Sklepie dostępne są w Serwisie pod adresem: https://organic-concept.pl/dostawa-i-platnosci O kosztach dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, przed złożeniem Zamówienia, w formularzu Zamówienia w Serwisie, po wyborze sposobu dostawy.
  4. Sprzedawca umożliwia Klientowi skorzystanie z następujących sposobów dostawy:
   • przesyłka kurierska ,
   • przesyłka do paczkomatu.
  5. Koszt dostawy Produktów oraz czas dostawy Zamówienia są zależne od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Czas dostawy każdorazowo nie może przekroczyć 3 dni roboczych. O czasie dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, przed złożeniem Zamówienia, w formularzu Zamówienia w Serwisie, po wyborze danego sposobu dostawy.
  6. Czas dostawy Produktów liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności kartą płatniczą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu pozytywnej autoryzacji płatności.
 1. Reklamacje Produktów
  1. Sprzedawca oświadcza, że Produkty dostępne w Serwisie są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w opisie każdego Produktu, w tym nadają się do celów, do których zostały przeznaczone zgodnie z opisem.
  2. Produkty dostępne w Serwisie są dostarczane Klientom z niezbędnymi opakowaniami, akcesoriami (jeżeli dotyczy) i instrukcjami.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz Klienta Produktów bez wad i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich wystąpienia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Produktu z umową w zakresie w jakim Produkt:
   • nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używane są dostępne w Serwisie produkty kosmetyczne, lub
   • nie występuje w takiej ilości i nie posiada takich cech, jakie są typowe dla produktów kosmetycznych dostępnych w Sklepie, których Klient może rozsądnie oczekiwać od Sprzedawcy,

   a Sprzedawca najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, wyraźnie poinformował Klienta, że konkretna cecha Produktu odbiega od w/w wymogów zgodności. W takim wypadku, Sprzedawca odbierze od Klienta wyraźne i odrębne oświadczenie o zaakceptowaniu braku konkretnej cechy Produktu. Brak oświadczenia Klienta o zaakceptowaniu braku w/w cechy Produktu oznacza, że Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z umową na zasadach ogólnych.

  5. Reklamacje dotyczące wad Produktów Klient może składać do Sprzedawcy na przykład w następujący sposób:
   • osobiście w siedzibie Sprzedawcy,
   • pisemnie na adres podany w § 2 ust. 1 lit. h powyżej,
   • elektronicznie na adres e-mail : bok@organic-concept.pl
  6. Sprzedawca zaleca, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny bądź adres poczty elektronicznej – jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, numer zamówienia, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  7. Sprzedawca udostępnia Klientowi wzór formularza reklamacji, dostępny pod adresem: Zwroty i reklamacje . Opublikowany formularz stanowi jedynie przykład – Klient nie ma obowiązku jego wykorzystania w celu zgłoszenia reklamacji do Sprzedawcy.
  8. W przypadku otrzymania Produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach:
   • Klient zażądał najpierw wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady, a Sprzedawca odmówił realizacji tego żądania z uwagi na brak możliwości lub nadmierne koszty wymiany lub usunięcia wady,
   • pomimo uwzględnienia żądania Klienta, Sprzedawca nie wymienił w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Produktu wadliwego na wolny od wad albo nie usunął wady, w tym nie odebrał Produktu od Klienta na swój koszt,
   • Produkt pozostaje wadliwy, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową,
   • brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że Klient nie zgłosił uprzednio żądania wymiany Produktu lub usunięcia wady,
   • Sprzedawca oświadczył lub zakomunikował w inny wyraźny sposób, że wymiana albo usunięcie wady Produktu nie jest możliwe w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  9. Szczegóły postępowania reklamacyjnego określone są w zakładce Reklamacje znajdującej się na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://organic-concept.pl/zwroty-i-reklamacje .
  10. Sprzedawca ustosunkowuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
  11. Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny, kwoty należne Klientowi z tego tytułu.
  12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w postaci żądania usunięcia wad lub wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy do Sprzedawcy na adres Dahlia sp. z o.o., ul. Inflancka 4/8piętro 00-189 Warszawa. Sprzedawca ponosi koszty dostarczenia Produktu wadliwego pod w/w adres.
 2. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
  2. Termin 14-dniowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 powyżej liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktów, a w przypadku, gdy dostawa obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Klientowi dostarczono ostatni Produkt, partię lub część. W przypadku umów o świadczenie Usług, 14-dniowy termin na odstąpienie liczony jest od dnia zawarcia danej umowy.
  3. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość skutkuje uznaniem takiej umowy za niezawartą.
  4.  Dane Sprzedawcy, o których mowa powyżej, zostały wskazane w § 2 ust. 1 lit. h Regulaminu.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Sprzedawcy Produkt, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczające jest, aby Klient nadał Produkt na adres Sprzedawcy przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
  6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów dostawy Produktu do Sprzedawcy.
  7. Klient jest obowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  8. Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszelkie otrzymane od Klienta płatności, z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie.
  9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za Produkty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z takim zwrotem płatności.
  10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności za Produkty otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu –  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
  12. Sprzedawca udostępnia Klientowi wzór formularza odstąpienia od umowy pod adresem: Zwroty i reklamacje  Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi przykład i nie jest dla Klienta wiążący. Klient nie musi kierować się tym wzorem w celu odstąpienia od umowy.
  13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w zakresie umów:
   • których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   • których przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
   • których przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
   • dotyczących Produktów niezgodnych z umową, jeżeli wada Produktu ma charakter nieistotny,
   • o dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 1) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, 2) ttp://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, 3) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Klient może przykładowo skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży (więcej informacji: http://www.spsk.wiih.org.pl),
   • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą (więcej informacji: strona inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej Sprzedawcy),
   • bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Klient ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klientów w Serwisie dostępne są w Polityce Prywatności.
 1. Zmiana Regulaminu
  1. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie jedynie z ważnych i uzasadnionych przyczyn. Jako ważną i uzasadnioną przyczynę należy rozumieć:
   • zmianę przepisów prawa wpływającą na treść Regulaminu lub nakładającą na Sprzedawcę obowiązek modyfikacji tego Regulaminu,
   • wydania przez organy administracji publicznej (a w szczególności Prezesa UOKiK) decyzji, rekomendacji lub innych aktów administracyjnych wpływających na treść Regulaminu lub nakładających na Sprzedawcę obowiązek modyfikacji Regulaminu,
   • zmianę istniejących lub wprowadzenie nowych funkcjonalności w Serwisie, w tym funkcjonalności dotyczących Usług,
   • zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim wpływają one na realizację obowiązków Sprzedawcy wynikających z Regulaminu,
   • powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Sprzedawcę mogą być sprzeczne z prawem, w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego Klienta proponowana zmiana jest na jego korzyść;
   • konieczność uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji Regulaminu z uwagi na przepisy prawa lub z uwagi na większą transparentność postanowień Regulaminu dla Klientów – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie pozwalającym na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej transparentności jego postanowień.
  2. Sprzedawca informuje Klienta poprzez publikację w Serwisie, co najmniej o:
   • treści planowanej zmiany Regulaminu,
   • dacie wejścia planowanej zmiany Regulaminu w życie,
   • ujednoliconej treści Regulaminu po zmianach.
  3. Sprzedawca informuje Klientów o zmianie Regulaminu nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie takiej zmiany. O treści zmian Sprzedawca informuje Klientów każdorazowo za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Klienta przypisany do Konta.
  4. W przypadku umów dotyczących Usług o charakterze ciągłym (np. prowadzenie i obsługa Konta), zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, o ile nie złoży w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o zmianie, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W przypadku zmiany Regulaminu polegającej na wprowadzeniu nowych opłat lub podwyższeniu opłat istniejących, Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym i znajduje się w zakładce ,,Regulamin” dostępnej w Serwisie (adres: https://organic-concept.pl/regulamin ), w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Regulamin w formie drukowanej jest dostępny nieodpłatnie także w siedzibie Sprzedawcy.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta.
  3. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, nie może zrzec się praw przysługujących mu na podstawie przepisów prawa. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia takiego postanowienia, pierwszeństwo zastosowania mają przepisy obowiązującego prawa.
  4. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu, zawierane są w języku polskim.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28.12.2022.